Homepage Nieuws AERIUS- Wat en waarom?

AERIUS- Wat en waarom?

Geplaatst op: 30 mei 2024

De overheid wil de depositie van stikstof terugdringen. Deze depositie vindt plaats in de vorm van NOx, stikstofoxide en NH3, ammoniak. De depositie van NOx vindt onder meer plaats bij verbranding van fossiele brandstoffen. De depositie van NH3 is voor een groot deel afkomstig van de landbouw. Maar zij zijn niet de enige partijen die gevolgen ondervinden van overheidsbeleid.

thumbnail

Projectbegeleider

Yunus Yildirim

Aanleg- en gebruiksfase

Ook bij bouwen komt stikstof vrij. In de bouwfase van een ontwikkeling bijvoorbeeld door het aanleveren van materialen door vrachtwagens en het inzetten van werkmateriaal zoals een hijskraan. Maar ook in de gebruiksfase, wanneer de woning bewoond of het kantoorpand gebruikt wordt, komt stikstof vrij. Bij reeds bestaande woningen en kantoorpanden bijvoorbeeld door het gebruik van de verwarming of gasfornuis.

Om kwetsbare natuurgebieden te beschermen en te herstellen heeft Nederland op Europees niveau de Natura-2000 gebieden aangewezen. Nederland heeft er 162. Stikstof kan schadelijk zijn voor de natuur wanneer er te veel van in de bodem of in het water terechtkomt. Een natuurvergunning is nodig als een bouwproject wordt uitgevoerd, vooral in de omgeving van een natuurgebied, en niet kan worden uitgesloten dat er een negatief effect in het natuurgebied optreedt als gevolg van het bouwproject.

AERIUS

Om voor afzonderlijke (bouw)projecten aan te tonen wat het effect van stikstofdepositie op Natura 2000-gebied is, is de AERIUS calculator in het leven geroepen. In artikel 6.15 van de Omgevingsregeling is specifiek benoemd dat de stikstofdepositie moet worden berekend met de AERIUS Calculator. AERIUS berekent zowel de stikstof- als ammoniakdepositie die als gevolg van projecten en plannen op Natura 2000 gebieden neerdaalt. Het is een rekentool om het effect van een plan/project op de natuur in kaart te brengen en te beoordelen of de depositiewaarden overschreden worden. Dit zijn de Kritische Depositie Waarden (KDW). De KDW is de wetenschappelijk bepaalde waarde waarboven het risico bestaat dat natuur significante schade lijdt door de invloed van stikstof. Die is per type natuur verschillend. Die waarden worden ongeveer elke tien jaar op Europees niveau geactualiseerd op basis van internationaal onderzoek. Deze actualisatie wordt vervolgens weer doorgevoerd in de AERIUS-calculator.  De uitkomst van de berekening geeft inzicht in de uitvoerbaarheid van een plan of project voor wat betreft stikstof en ammoniak.

Als een ontwikkeling significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied, is daarvoor, naast een omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit bouwen (artikel 5.1 lid 1 sub a Omgevingswet) en een omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit zelf, een omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit nodig.

Snel duidelijkheid

Een AERIUS berekening is alleen nodig als op voorhand niet uit te sluiten is of een plan/project significante gevolgen kan hebben voor de Natura 2000-gebieden in de omgeving van de planlocatie. Bij Ad Fontem beoordelen we graag voor u of u voor uw plan/project een berekening en vergunning nodig heeft. De berekening kunnen we ook voor u uitvoeren. Dit kunnen we snel. Binnen twee weken heeft u de berekening en kunt u verder met uw de uitwerking van uw plannen.