Milieueffectrapportages [MER] en m.e.r.-beoordelingen

Een milieueffectrapportage (ook wel: m.e.r. of MER) geeft de milieugevolgen van bouwplannen in brede zin weer: Wat betekent uw plan voor de luchtkwaliteit, de geluidoverlast, het verkeer, de natuur en het landschap? Deze m.e.r. maakt het mogelijk een goede afweging te maken tussen de verschillende belangen van initiatiefnemers van plannen enerzijds en omwonenden en belanghebbenden anderzijds.

M.e.r.-beoordeling

Vraagt u een omgevingsvergunning voor ruimtelijke ordening of een omgevingsvergunning voor milieu aan? In sommige gevallen is het dan verplicht een m.e.r. uit te voeren. Soms ook niet. Dan bepaalt de gemeente of provincie of een milieueffectrapport moet worden opgesteld. Dit is de zogenoemde m.e.r.-beoordeling. Of u een milieueffectrapport moet opstellen, hangt af van hoe nadelig uw activiteiten voor het milieu zijn. Ad Fontem weet alles van deze aanvragen is een ervaren specialist in het opstellen van een MER. Onze hulp bespaart u een hoop zorgen.

Krijgt u te maken met een m.e.r.? Ad Fontem geeft u een gericht en deskundig advies.