Onderbouwingen Ladder voor duurzame verstedelijking

De Ladder voor duurzame verstedelijking (kortweg: Ladder) is van toepassing op bestemmingsplannen, uitwerkings- en wijzigingsplannen en omgevingsvergunningen. Het doel: het duurzaam gebruik van de beschikbare ruimte. Gemeenten die binnen of buiten bestaand stedelijk gebied een nieuwe functie mogelijk willen maken, moeten onderbouwen dat daar daadwerkelijk behoefte aan is. Bij ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied moet tevens onderbouwd worden waarom de ontwikkeling niet binnen het bestaand stedelijk gebied gerealiseerd kan worden.

Het opstellen van een Ladderonderbouwing is maatwerk en moet voldoen aan de standaarden van het Besluit Ruimtelijke ordening (Bro). De specifieke locatie en functie van de ontwikkeling zijn daarbij van belang. De behoefte naar de beoogde ontwikkeling moet daarbij worden aangetoond. De ontwikkeling dient zowel kwantitatief (aantal, m²) als kwalitatief (zoals type, segment, functie) onderbouwd te worden. Ad Fontem begeleidt het gehele traject en levert een complete en volledige onderbouwing aan, mogelijk in samenwerking met andere deskundige adviesbureaus. De Ladderonderbouwing vormt een belangrijke onderlegger voor de te doorlopen procedure. Ad Fontem regelt en begeleidt uw aanvraag van A tot Z!

Heeft u aanvullende vragen of heeft u een Ladderonderbouwing nodig? Neem vrijblijvend contact op!