Quickscans Retail en Vrije Tijd

Heeft u plannen voor uitbreiding van uw winkel of horecazaak en past dit niet binnen de huidige planologische kaders van bijvoorbeeld het bestemmingsplan? Dan kan het zijn dat de gemeente een nadere onderbouwing vraagt om de behoefte aan de voorgenomen ontwikkeling aan te tonen.

Ad Fontem heeft alle kennis/expertise in huis om u hierin te ondersteunen. Bijvoorbeeld door middel van een quickscan; een behoefteonderzoek op het gebied van retail en vrije tijd. Enerzijds is dit behoefteonderzoek bruikbaar in de beginfase van een ontwikkeling, waarbij de gemeente wordt gevraagd om medewerking middels een principeverzoek. Anderzijds kan het behoefteonderzoek dienen als onderlegger voor de bestemmingsplanprocedure, waarbij getoetst wordt aan de vereisten van de Ladder voor Duurzame verstedelijking.

Quickscan nodig of een expert inschakelen? Vraag naar de mogelijkheden!