Homepage Visie en beleid

Visie en beleid

Kaders stellen, richting geven, een stip aan de horizon; de clichés zijn oneindig maar het punt is helder. Om in de toekomst het gewenste beeld voor een bepaald gebied te bereiken is een visie nodig. Deze visie wordt vervolgens uitgewerkt in beleid.

Lees meer Lees minder

Het verschil

Met een visie worden de gewenste ruimtelijke kwaliteiten van een gebied gedefinieerd en functies en kwaliteiten weergegeven. Een visie kan bredere maatschappelijke doelen en waarden weerspiegelen, zoals duurzaamheid, leefbaarheid, sociale cohesie, economische groei of cultureel erfgoed. Om een zo breed mogelijk gedragen visie op te stellen is betrokkenheid van verschillende betrokkenen nodig.

De visie krijgt concreet vorm in beleid en (uitvoerings)programma’s. Ook hiervoor kunt u Ad Fontem inschakelen. 

Het beleid vertaalt de visie naar concrete regels, voorschriften en maatregelen die kunnen worden toegepast in ruimtelijke plannen en ontwikkelingen. Beleid kan betrekking hebben op diverse aspecten, zoals ruimtelijke ordening, milieubescherming, mobiliteit en erfgoedbescherming. Een uitvoeringsprogramma is een geschikt instrument om doelen te monitoren en keuzes te evalueren. 

"Een breed gedragen visie, daar heeft iedere gemeente baat bij"

Klaas Hesselink Juridisch adviseur RO

Dynamisch

Visies en beleid zijn nauw met elkaar verbonden en vormen de basis voor ruimtelijke plannen, stedenbouwkundige ontwerpen en landschapsontwerp. Met de komst van de Omgevingswet worden bij veel gemeenten en provincies deze twee zaken opnieuw tegen het licht gehouden. Dit kan dan ook een mooie gelegenheid zijn om opnieuw richting te bepalen.

Visie en beleid zijn dynamisch en kunnen in de loop der tijd veranderen. Nieuwe inzichten, maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende behoeften kunnen leiden tot herziening van de visie en aanpassingen in het beleid.

Ad Fontem helpt graag bij het opstellen van visies en beleid. Met jarenlange ervaring op zowel gemeentelijk, provinciaal als rijksniveau kennen we het proces als geen ander en weten we snel en vakkundig de wensen op tafel te krijgen. We gaan met alle stakeholders in gesprek, voeren analyses uit en leveren goed leesbare en werkbare stukken op.

Projecten

We kunnen er hele boeken aan wijden maar liever laten we onze projecten het woord doen. Met eerlijk advies, een persoonlijke benadering en altijd samen met de klant leveren we al meer dan 15 jaar vakwerk door hee l Nederland. En daar zijn we best trots op.

Advies nodig of samen een project starten?

Klik hier